กิจกรรมเสริม (บังคับเรียน)

 
 
                   
                             กิจกรรมเสริมพิเศษ (บังคับเรียน) 
                  ตามหลักสูตรของทางโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 วิชา ได้แก่
                         1. วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 สอนโดยครูเจ้าของภาษา ชาวอังกฤษ
                         2. วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 สอนโดยสถาบัน EDU KIDS
                         สำหรับนักเรียนระดับชั้น Teddy Toodler และ ชั้นเตรียมอนุบาล จะมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
                  ในรูปแบบพจนานุกรมภาพเพื่อเป็นการเสริมทักษะทางด้านภาษาที่เหมาะสมตามวัย


 
 
  
 
 
 
Current Pageid = 128