นักเรียนปัจจุบัน
 

โรงเรียนอนุบาลโชติมา ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 55 คน แบ่งการเรียนการสอนตามระดับชั้น ออกเป็น 5 ห้อง
   
                       
                 ภาคเรียนที่ 1                       
                     
          1. ระดับชั้น Teddy Toddler จำนวน 2 คน
                       2. ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 10 คน
                       3. ระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 20 คน
                       4. ระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 10 คน
                       5. ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 10 คน                      


         ภาคเรียนที่ 2
                                1. ระดับชั้น Teddy Toddler จำนวน 4 คน
                       2. ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน 10 คน
                       3. ระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 20 คน
                       4. ระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 10 คน
                       5. ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 11 คน
                      

 
     

Current Pageid = 157