ระเบียบการโรงเรียน

 
 
ระเบียบการโรงเรียนอนุบาลโชติมา ปีการศึกษา 2561  
                
 
 
    
การรับนักเรียน
        รับสมัครนักเรียนหญิง–ชาย อายุ ตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน - 6 ปี นับอายุถึงวันที่ 16 พฤษภาคมของปี 2561
                                               -
Teddy                            รับเด็กอายุ           1½ - 2 ปี
                                               -
เตรียมอนุบาล                รับเด็กอายุ              2 - 3 ปี
                                               - ชั้นอนุบาล 1                  รับเด็กอายุ              3 - 4 ปี 
                                               -
ชั้นอนุบาล 2                  รับเด็กอายุ              4 - 5 ปี
                                             - ชั้นอนุบาล 3                 รับเด็กอายุ               5 - 6 ปี
                                  *แต่ละระดับชั้นรับไม่เกิน 25 คน
 

  1. การแจ้งความจำนง
                    -  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00- 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์/อาทิตย์และวันหยุดราชการ
                     -  ผู้ปกครองสามารถแจ้งความจำนงได้ด้วยตนเองที่โรงเรียน 
                     
- ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆทั้งสิ้น
                    -  ไม่เสียค่าใช้จ่าย
    
 2. การประกาศผล
                  
- ทางโรงเรียนจะประกาศผลให้ทราบตามเวลาและวิธีที่โรงเรียนกำหน  
      
  3. เอกสารการมอบตัว
                     -  สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก 1 ฉบับ 
                      
-  สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ 
                      
-  รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
                     
-  สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ
                      
-  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 6,000 บาท 
      สิ่งที่จะได้รับ  - ชุดถุงผ้า (ปลอกหมอน ผ้ากันเปื้อนผ้าเช็ดตัว ชุดนอน) 
                             - ค่าประกันอุบัติเหตุ / ค่าตรวจสุขภาพ / ค่าบำรุงของเสียหาย
      
 4. การชำระเงิน
                        ภาคต้น  จำนวน 40,300 บาท*  ชำระเงินภายในไม่เกิน เดือน พฤษภาคม**                          
                         ภาคปลาย   จำนวน 40,300 บาท - ชำระเงินภายในไม่เกิน เดือน พฤสจิกายน** 
                        
เด็กนักเรียนใหม่  จะต้องชำระเงินค่าแรกเข้า พร้อมค่าเครื่องแบบนักเรียน ในวันมอบตัว
                        
บุตรของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ   เบิกค่าธรรมเนียมการเรียนได้
 
    
 5. เวลาเรียน
                        ภาคต้น  เปิดเรียน กลางเดือนพฤษภาคม ถึง ปลายเดือนกันยายน 
                         
ภาคปลาย  เปิดเรียน ต้นเดือนพฤศจิกายน ถึง ต้นเดือนมีนาคม
    
 6. วันหยุด
                     - หยุดประจำสัปดาห์ (เสาร์ และอาทิตย์) 
                     
- หยุดตามวันหยุดราชการ
                     
- ปิดเทอมภาคต้น   (เดือนตุลาคม) 
                      
- ปิดเทอมภาคปลาย   (เดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม)
    
 7. กิจกรรมพิเศษ  
                  - ว่ายน้ำ (เรียนทุกวันจันทร์)
                  - เทควันโด (เรียนทุกวันพุธ)
                  - นาฏศิลป์ (เรียนทุกวันศุกร์)
                  - วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก (เรียนทุกวันอังคาร)
                  - เรียนพิเศษเสริม
(เรียนทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี)
  8. การแต่งกาย
                      เด็กเล็ก / เตรียมอนุบาล                      ชุดลำลอง / ชุดพละ
                     - 
เด็กนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 - 3              ชุดเครื่องแบบนักเรียน / ชุดพละ 
                      -  นักเรียนทุกคน                          แต่งกายชุดพละทุกวันพุธ*

 9. การรับ - ส่งเด็กนักเรียน
  -  โรงเรียนมีรถรับ - ส่ง คิดตามระยะทาง
  -  ผู้ปกครองส่งเด็กนักเรียนได้ตั้งแต่ 07.00น. และต้องมารับเด็กนักเรียน ภายในเวลา 17.30 น.
  -  โรงเรียนจะออกบัตรรับเด็กนักเรียนให้กับผู้ปกครอง
  -  ผู้ปกครองจะต้องดูแลรักษาบัตรประจำตัวเด็กนักเรียนมิให้สูญหาย
   *ทางโรงเรียนไม่สามารถรับผิดชอบ ในกรณีที่มีผู้นำบัตรมาแอบอ้างรับเด็กนักเรียน
  -  นอกจากผู้ปกครองแล้ว ผู้อื่นที่มารับเด็กนักเรียนต้องแสดงบัตรประจำตัวเด็กนักเรียนที่ทางโรงเรียนออกให้ต่อครูเวรทุกครั้งที่มารับ เพื่อรายงานห้องธุรการ ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้เด็กนักเรียนกลับบ้านกับผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวเด็กนักเรียน และมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
  - กรณีที่ต้องการรับเด็กก่อนเวลาเลิกเรียน กรุณาติดต่อห้องธุรการหรือแจ้งทางโทรศัพท์ ให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้เตรียมเด็กให้พร้อม

 10. นม / อาหารกลางวัน / ของว่างบ่าย
                   09.30 น.     นม
                  11.30 น.     อาหารกลางวัน และของหวาน/ผลไม้
                  14.30 น.     อาหารว่างบ่าย  ขนม/ผลไม้ตามฤดูกาล
               *
รายการอาหารกลางวัน จะแจ้งผู้ปกครองทุก 2 สัปดาห์*

 11. สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
 -  คุณครูจะบันทึกพฤติกรรมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในแต่ละสัปดาห์ เพื่อรายงานให้คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครอง รับทราบทุกวันศุกร์
            
 12. การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
               โรงเรียนได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่เด็กนักเรียน
ตลอด 24 ชั่วโมง กับบริษัทศรีอยุธยา เจ็นเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 - กรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียน คุณครูจะให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน จึงจะแจ้งให้ทางผู้ปกครองทราบถึงสาเหตุ ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของอุบัติเหตุดังกล่าว
ในกรณีที่จำเป็นคุณครูจะพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจการรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น พร้อมทั้งแจ้งให้ทางผู้ปกครองทราบถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรวมถึงขั้นตอนและวิธีการรักษาต่อไป
 
- กรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่บ้าน  ผู้ปกครองสามารถพาเด็กเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล/สถานพยาบาล 
 นำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์ ส่งผ่านทางโรงเรียน เพื่อจัดเคลมค่ารักษากับบริษัท
ศรีอยุธยา เจ็นเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกรุณาแจ้งอาการบาดเจ็บของนักเรียนให้คุณครูเวรประตู หรือ คุณครูประจำชั้นทราบทุกครั้ง เพื่อทางโรงเรียนจะได้ดูแลเด็กนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
  
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-589-4145, 02-5910155 ฝ่ายงานธุรการโรงเรียน
หน้าแรก  / เกณฑ์การรับสมัคร Download แบบฟอร์มเอกสารโรงเรียน


หมายเหตุ : ระเบียบการอาจจมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของทางโรงเรียนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Current Pageid = 125