สมัครงาน

 
 

 โรงเรียนอนุบาลโชติมา ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง           : พนักงานธรุการ / การเงิน / การบัญชี
                      : 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร : จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
                              : สาขาการบริหาร / การเงิน / การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
                              : หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
                              : มีความขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ
                              : มีความรู้ทางด้านบัญชี / การเงินเบื้องต้น
                              : มีมนุษญสัมพันธ์ดี
                              : มีความพร้อมที่จะเรียนรู้งานที่หลากหลาย

สวัสดิการ       : ประกันสังคม
                       : เครื่องแบบบุคลากร
                       : อาหารกลางวัน

รายละเอียดงาน   : จัดทำเอกสารการเงิน / การบัญชี / เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง
                            : ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
                            : บันทึกการรับ-จ่ายเงินทั้งหมด

วิธีการสมัคร        : ส่ง Resume มาที่ chotimakinder@gmail.com
                             : สมัครด้วยตนเอง >> 
แผนที่โรงเรียน


ติดต่อ                   : ศิรินันท์ เกตุมณี (ครูปั๊ก)      0-2589-4145, 0-2591-0155 

Current Pageid = 163