หลักสูตรปฐมวัย

 
 
 

       โรงเรียนอนุบาลโชติมา มุ่งเน้นจัดการการศึกษาปฐมวันเพื่อเตรียมการความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ มีการเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการรักการอ่าน ส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามวัย ควบคู่กับการปลูกฝังพฤติกรรมให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม


               
 
Current Pageid = 153