เลี้ยงลูกไม่ติดหน้าจอ..


แรกเกิดถึง 2 ปี  ----- หลีกเลี่ยงการอยู่กับหน้าจอทุกชนิด

อายุ 2 - 5 ปี  ----- ดูสื่อบันเทิงร่วมกับผู้ปกครอง ไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง


หากปล่อยให้จอเลี้ยงลูก อาจมีโอกาสเกิดสิ่งต่อไปนี้

1. พัฒนาการด้านภาษา

- สื่อสารกับคนอื่นน้อยลง ไม่สนใจคนรอบข้างเมื่อใช้จอ ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว

2. พัฒนาการด้านสมอง
- ระดับสติปัญญา และการทำงานระดับสูงของสมองลดลง

3. พัฒนาการทางด้านพฤติกรรม
- ซน ดื้อ ต่อต้าน มีโลกส่วนตัว สมาธิสั้น ก้าวร้าว จากการดูสื่อที่มีความรุนแรง

4. การนอนหลับพักผ่อน
- หลับยาก เวลานอนลดลง ส่งผลต่อการจดจำและอารมณ์

ทั้งนี้ ผู้ปกครองควรควมคุมการใช้สื่อและเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย และไม่ปล่อยให้เด็กใช้งานตามลำพัง

ที่มา : รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวนการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยลัยมหิดล
http://med.mahidol.ac.th/inforgraphics

Current Pageid = 164